Inloggen

Inlognaam: 
Wachtwoord: 

De Structuur

Na de oprichting in november 1963 heeft CV “De Waoterjokers” naast de statuten sinds 1981 een huishoudelijk regelement. In dit regelement staat vastgesteld hoe onze vereniging nader bestuurt wordt. Sinds de oprichting staan wij geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel.

Op bestuurlijk niveau is het volgende geregeld en hebben wij:

 • Een Schout & Schepenen (voorheen Dagelijks bestuur)
 • Een Hoogheemraad (voorheen Algemeen Bestuur)
 • Volle buurvergadering (voorheen Algemene Vergadering)

Schout & Schepenen

Zoals elke vereniging bestaan de Schout & Schepenen uit een oneven aantal. Bij ons zijn dat er zeven. Ieder jaar treden er 2 schepenen af (die natuurlijk wel herkiesbaar zijn). En ieder jaar dient de Schout in zijn functie gekozen te worden. Zij worden gekozen vanuit de Hoogheemraad. Zij kunnen zich met instemming van de Volle buren verkiesbaar stellen.

De Schout & Schepenen bestaan uit:

 • De Schout
 • De Meester Griffier
 • De leerling Griffier
 • De Schatbewaarder
 • De Kassier
 • De Schepen
 • De Schepen

De Schout leidt de vergaderingen van zowel de Schout & Schepenen als de Hoogheemraad. Hij is bestuurlijk het boegbeeld van de vereniging. Hij participeert ook in externe vergaderingen.

De Meester Griffier verzorgt de gehele communicatie intern en extern van de vereniging. Hij/zij fungeert als contactadres.

De leerling Griffier assisteert/ vervangt de Meester Griffier en treedt binnen de vergadering als pennelikker op.

De Schatbewaarder beheert de financiën en verantwoordt dit naar de vereniging.

De Kassier heeft binnen onze vereniging de taak om het ledenbestand bij te houden en de contributie te innen.

De Schepen assisteren de overige leden van het Schout en Schepenen met het uitvoeren van hun functies

De Schout & Schepenen zijn financieel hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het functioneren van onze vereniging. Zij kunnen voorstellen doen, maar zelf geen besluiten nemen. Daarvoor is de Hoogheemraad.

de Hoogheemraad

De Hoogheemraad bestaat binnen onze vereniging uit een jaarlijks gekozen Raad van 11, aangevuld met twee Volle buren en Baanderheren. Het geheel bestaat uit 15 personen.

Eigenlijk is Hoogheemraad het hoogste bestuurlijke orgaan binnen onze vereniging. Hier worden de besluiten genomen en de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden verdeeld.

Onze vereniging kent diverse commissies en de voorzitters daarvan worden vanuit de Hoogheemraad gekozen. Deze commissievoorzitters zijn verantwoording verschuldigd aan de Schout & Schepenen. Voorbeelden van commissies zijn:

 • Optocht / wagen
 • Kindercarnaval
 • Zitting
 • Etc.

Om lid te worden van de Hoogheemraad moet men Heemraadslid zijn.

De Volle buurvergadering

Besluiten die door de Hoogheemraad zijn genomen, worden aan de Volle buurvergadering medegedeeld. De Volle buurvergadering bestaat uit alle Heemraadsleden, Volle buren en Gezellen die speciaal door de Schout & Schepenen zijn uitgenodigd. Diverse keren per jaar wordt daarvoor een vergadering belegd.

De Jaarvergadering

Volgens het verenigingsrecht, wordt een vereniging verplicht om één keer per jaar een zogenaamde jaarvergadering te beleggen. Eigenlijk moeten alle leden daartoe worden uitgenodigd, maar in het verleden bleek de opkomst zodanig slecht dat voor een andere opzet is gekozen. Er is namelijk besloten om de leden van de Volle buurvergadering daartoe uit te nodigen. Zij zijn allen lid en zijn als zodanig een goede afvaardiging van onze leden.

In deze vergadering worden de aftredende leden van de Schout & Schepenen mogelijk weer herkozen en doet de Schatbewaarder verslag. Zijn Kasboek is door een zogenaamde Kascommissie gecontroleerd en de contributie voor het komend jaar wordt dan vastgesteld. Het jaarverslag wordt gepresenteerd en een nieuwe Raad van 11 wordt gekozen.

De Raad van 11

In de genoemde jaarvergadering vindt elk jaar een verkiezing van de Raad van 11 plaats. Zij vormen het hart van het Algemeen Bestuur. Alle (gewone) senatoren staan op een lijst en kunnen door stemming gekozen worden. Degenen met de meeste stemmen komen in de Raad van 11. Vooropgesteld dat de leden van de Schout & Schepenen automatisch lid zijn van de Raad van 11, omdat dit bestuurlijk niet anders kan. Elk jaar een andere Schout & Schepenen is bestuurlijk niet wenselijk.

Dijkgraaf

De Dijkgraaf wordt vanuit de Raad van 11 gekozen, waarbij alle leden van de Hoogheemraad mee kunnen kiezen.

De Dijkgraaf heeft als taak om zijn vereniging in carnavalstijd ceremonieel te vertegenwoordigen. Daarom voert hij het woord en ontvangt de prins en andere gasten.

De Dijkgraaf is te herkennen aan zijn Dijkgraafketting.

Baanderheren

Onze vereniging kent geen pages meer, maar wel twee Baanderheren. Zij worden door de Schout & Schepenen voorgedragen en moeten door de Volle buur vergadering aanvaard worden.

Zij hebben als taak om in carnavalstijd de Dijkgraaf bij te staan. Ze houden mede het carnavalsprotocol in de gaten. Zij dragen op hun Jas een Baanderheer-speld.

De gekozen Baanderheren maken vanuit deze functie deel uit van de Hoogheemraad. Zij horen dus niet bij de Raad van 11.

Als Waoterjokers onderscheiden we diverse verenigingsmedewerkers. Hieronder volgt daarvan een nadere uitleg.

Heemraadsleden

Heemraadslid bij CV “De Waoterjokers” wordt je als je door de Schout & Schepenen wordt voorgedragen. De Hoogheemraad neemt de beslissing of je als Heemraadslid wordt aangenomen.

Heemraadslid houdt in dat je je voor de vereniging volledig in wilt zetten en automatisch verkiesbaar bent voor een functie in de Raad van 11 (Commissievoorzitter), of als Baanderheer.

Een Heemraadslid krijgt van de vereniging een Heemraadslidonderscheiding, een jas die het Heemraadslid zelf moet betalen en een Driesteek voorzien van het Waoterjokerembleem en een rode veer.

Een Heemraadslid van “De Waoterjokers” wordt geïnstalleerd middels de traditionele “Inwijding”.

Volle buren

Volle buren bij CV “De Waoterjokers” wordt je ook als je door de Schout & Schepenen daarvoor wordt voorgedragen. De Hoogheemraad neemt de beslissing of je als Volle buur wordt aangenomen.

Volle buur houdt in dat je in de vereniging verantwoordelijk bent voor één of meerdere taken. Denk hierbij aan onze muzikanten, technici en mensen met een speciale inbreng. Een Volle buur heeft wel stemrecht, maar kan zelf niet tot de Raad van 11 toetreden. Zij worden wel door twee voorgedragen leden in de Hoogheemraad vertegenwoordigd.

Een Volle buur krijgt van de vereniging een Heemraadsonderscheiding, heeft de keus om de Jas aan te schaffen en ontvangt een Driesteek met waoterjokerembleem en een gele veer

Een Volle buur van “De Waoterjokers” wordt aan de vereniging voorgesteld en als zodanig geïnstalleerd.

Ingewortelde Heemraadsleden

De Ingewortelde Heemraadsleden zijn eigenlijk Heemraadsleden die door hun leeftijd (vanaf 65 jaar) van hun verplichtingen zijn vrijgesteld. Zij draaien al vele jaren mee en “verdienen” het eigenlijk om bij de "Ingewortelden" toe te treden. Dit gebeurt op eigen voordracht en wordt door de Hoogheemraad getoetst.

Een Ingeworteld Heemraadslid blijft in het bezit van zijn senaatskleding en de daarbij behorende attributen. Op de Jas wordt een convent-speld gedragen.

Een Ingeworteld Heemraadslid behoudt zijn stemrecht, maar kan dan niet meer tot de Raad van 11 toetreden.

Gezellen

Alle "Burgers" die op regelmatige basis de vereniging helpen. De meesten van hen zijn aan bepaalde commissies verbonden. Het is vaak een opstap om tot het Heemraadslidschap te komen.


onze Sponsoren